Още за сайта (More about us)


Тази декларация за поверителност има за цел да обясни, как вашата лична информация се събира, използва и споделя, когато посетите fishery-bg.ml

КАКВА ВАША ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ

Когато посещавате fishery-bg.ml, автоматично събираме определена информация за вашето устройство, включително информация за вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона, чрез някои от "бисквитките", които са инсталирани на вашето устройство. Освен това, докато преглеждате уебсайта, събираме информация за отделните уеб страници, които разглеждате, съдържанието което ползвате, какви действия извършвате на сайта, както и какви страници или търсачки ви насочват към нас. Тази практика се нарича автоматично събирана информация "Device Information" или "Информация за вашето устройството".

Събираме информация за устройството с помощта на следните технологии:

   - "Бисквитките" са файлове с данни, които се записват и съхраняват на вашето устройство или компютър, когато ползвате уеб браузър, и често включват анонимни уникални идентификатори. За повече информация относно "бисквитките" и как да деактивирате "бисквитките" посетете www.allaboutcookies.org.
  - "Лог файлове", които събират данни, включително вашия IP адрес, тип на браузъра, доставчик на интернет услуги, страници за препращане/излизане от сайта и маркировки за дата/час.
  - "Web маяци (Web beacons)", "маркери(тагове)" и "пиксели" са електронни файлове, използвани за записване на информация за това, как разглеждате сайта.
Когато говорим за "Лична информация" в тази Декларация за поверителност, говорим за Информация за устройството.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основно използваме вашата лична информация, която събираме, да отговорим на ваше запитване по имейл. Освен това използваме тази информация за да ви предоставим информация или реклама, свързани с вашите предпочитания и тематиката на сайта.
Използваме информацията за устройството, която събираме, за да ни помогнете да разгледаме потенциалните рискове и измами (по-специално вашият IP адрес) и най-вече да подобрим и оптимизираме нашия сайт (например, като използваме анализи за това, как нашите посетители търсят и си взаимодействат със сайта).

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Споделяме личната Ви информация с трети страни при условията описани по-горе. Също така използваме Google Анализ, за ​​да ни помогне да разберем как нашите посетители използват сайта - можете да прочетете повече за това как Google използва личната ви информация тук: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Можете също така да се откажете от Google Анализ тук: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
И накрая, може да споделяме Вашата лична информация, за да спазваме приложимите закони и разпоредби, да отговорим на призовка, заповед за претърсване или друга законна молба за информация, която получаваме, или да защитаваме по друг начин правата си.

Таргетирани реклами

Както е описано по-горе, ние използваме личната ви информация, за да Ви предоставим целенасочени реклами или маркетингови съобщения, които според нас може да ви интересуват. За повече информация относно начина, по който работи целенасочената реклама, можете да посетите образователната страница на Инициативата за мрежова реклама ("NAI") на адрес www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Можете да се откажете от насоченото рекламиране чрез:
   FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
   GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
   BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
Освен това можете да се откажете от някои от тези услуги, като посетите портала за отказ на Digital Advertising Alliance на адрес http://optout.aboutads.info.

Do Not Track

Моля, имайте предвид, че не променяме практиките за събиране и използване на данни от нашия сайт, когато видим сигнал "DO NOT TRACK" от вашия браузър.

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако сте европейски гражданин, имате право на достъп до личната информация, която съхраняваме за вас, и да поискате вашата лична информация да бъде коригирана, актуализирана или изтрита. Ако желаете да упражните това право, моля свържете се с нас чрез информацията за контакт по-долу.

Промени

Може да актуализираме тези правила за поверителност от време на време, например за да отразим промени в нашите практики или по други оперативни, законови или регулаторни причини.

За връзка с нас

За повече информация относно практиките ни за поверителност, ако имате въпроси или искате да подадете жалба, моля свържете се с нас по електронна поща посредством контактактната ни форма.


This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit fishery-bg.ml

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the fishery-bg.ml, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the website, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the fishery-bg.ml, and information about how you interact with our website. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

   - “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit www.allaboutcookies.org.
  - “Log files” track actions occurring on the fishery-bg.ml, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.
  - “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the fishery-bg.ml.
When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use your personal information that we collect generally to communicate with you;
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our website (for example, by generating analytics about how our visitors browse and interact with fishery-bg.ml).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your personal Information with third parties to help us use your personal Information, as described above. We also use Google Analytics to help us understand how our visitors use the website - you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. You can also opt-out of Google Analytics here: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Finally, we may also share your personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

BEHAVIOURAL ADVERTISING

As described above, we use your personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
You can opt out of targeted advertising by:
   FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
   GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
   BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info.

DO NOT TRACK

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

CHANGES

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail via our contact form.