More about us


Общи условия за използване на уебсайта

Правила за използване на сайта

Чрез своето посещение и използването на Fishery-BG.ml (наричан още "уебсайт" или "сайт") вие се съгласявате без ограничения или изключения да се обвържете с настоящите условия за ползване ("Общи условия за използване на уебсайта"), правилата за поверителност и бисквитки, които са приложими към вас (Виж "политика за поверителност") и дефинирани тук.

Възрастови ограничения

Сайтът е създаден с образователна цел и може да бъде считан, подходящ за ползване от всяка една възрастова група посетители. Регулацията за използването му от малолетни е изцяло отговорност на съответния родител или настойник.

Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не и ограничаващо се до, целия текст и всички изображения са със защитени авторски права и са собственост на Fishery-BG.ml или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго.

Ограничения на отговорността

 • Fishery-BG.ml не носи отговорност за нанесени морални вреди за Потребителя или за какъвто и да вид психологически травми, настъпили в следствие използването, и(или) свързани с тематиката и(или) съдържанието на уебсайта.
 • Fishery-BG.ml не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този уебсайт.
 • Fishery-BG.ml не носи отговорност за субективността, пълнотата, полезността или точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане.
 • Fishery-BG.ml не носи отговорност за достоверността и истинността на външните(link) препратки, публикувани в този уебсайт.
 • Fishery-BG.ml си запазва право да прави промени в настоящите Общи условия по всяко време, като за всяка настъпила промяна, може да се информирате своевременно от тази страница.
 • Коментари в блог-секцията на Fishery-BG.ml

  Публикуването на коментар в блог-секцията на уебсайта се осъществява посредством платформата на www.powr.io, след първоначално идентифициране и последвало одобрение на коментара от администратор. Какви данни се събират при това действие, можете да научите от Политиката за поверителност на powr.io.

  Бисквитки

  Използвайки Fishery-BG.ml, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Използваме бисквитки от трети страни с цел по-голяма ефективност и по-добра визуализация на страниците. Ако предпочитате да деактивирате бисквитките, може да направите това от предпочитанията на съответния браузър. За повече информация относно използването на бисквитки и Google Анализ от наша страна, посетете страницата: "политика за поверителност"

  Форма за контакт

  При изпращане на съобщение посредством формата за контакт в сайта, се събират следните данни: име, e-mail и съобщение. Те се съхраняват в защитена директория в gmail.com.

 • За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

 • Terms of Use

  Usage Policy

  By visiting and using Fishery-BG.ml (called here: "website " or "Site "), you agree without limitation or exclusion to follow these terms of use ("Terms of Use"), "Privacy Policy" and cookies policy, that are applicable to you (see "Privacy policy ") and defined here.

  Age restrictions

  The site is created for educational purposes and could be considered suitable for use by visitors in each age group. Eventual restrictions for its use by minors is the sole responsibility of their parents or guardians.

  Content ownership

  The site and all of its content, including, but not limited to, all text and all images are copyrighted and are owned by Fishery-BG.ml or other organizations. All rights reserved, unless expressly stated otherwise.

  Limitations of Liability

 • Fishery-BG.ml is not responsible for any type of personal discomfort, moral damage or to any kind of psychological trauma to the user resulting from the use and (or) related to the topic and (or) content of the website.
 • Fishery-BG.ml is not liable for any damages incurred by the User in connection with any inability or lack of access to this website.
 • Fishery-BG.ml is not responsible for the subjectivity, completeness, usefulness or accuracy of the content on this site, due to the possibility of different interpretation and perception.
 • Fishery-BG.ml is not responsible for the authenticity and veracity of the external links posted on this website.
 • Fishery-BG.ml reserves the right to make changes to these terms and conditions at any time and without prior notice. For any changes that are made, visitor may inform yourself on this page in due time.
 • Comments in the blog section of Fishery-BG.ml

  The posting of comments in the blog section of the website is performed through comment platform by www.powr.io, after initial identification and subsequent approval of the comment by an administrator. What data is collected in this action, you can learn from the privacy policy section of powr.io.

  Cookies

  By using Fishery-BG.ml, you agree with our use of cookies. We use third-party cookies for greater efficiency and better visual performance. If you prefer to disable cookies, you can do this from the preferences of your browser. For further information about using cookies and Google Analytics on our site, visit the "Privacy Policy"

  Contact Form

  When sending a message by contact form on the site, the following data is collected: name, e-mail and message. They are stored in a secure directory at gmail.com.

 • Current legislation of the Republic of Bulgaria is applicable to all outstanding issues in these Terms and Conditions.